Skip to main content

Algemene voorwaarden

Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen welke MOOTIO aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van een overeenkomst van opdracht.
1.2 Op alle opdrachten, welke MOOTIO aanvaardt zijn, tenzij in zoverre uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing deze algemene voorwaarden en het bepaalde in de overeenkomst van opdracht.
1.3 De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht met deze algemene voorwaarden bekend gemaakt. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze algemene voorwaarden c.q. het bepaalde in de overeenkomst van opdracht in strijd zijn, zijn op de aan MOOTIO verstrekte opdracht niet van toepassing, tenzij in zoverre die bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door MOOTIO zijn aanvaard. De toepasselijk verklaring door opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.
1.4 Deze algemene voorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. Aanbieding en opdracht

2.1 Een door MOOTIO uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend.
2.2 De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder MOOTIO een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden alsook de algemene voorwaarden waaronder zodanige aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren.
2.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door MOOTIO gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door MOOTIO van een aan haar verstrekte opdracht. Indien door MOOTIO mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door MOOTIO gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop MOOTIO aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour ontvangen heeft.

3. Overnemen werknemers

3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van MOOTIO, verboden werknemers en ex-werknemers van MOOTIO die in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de overeenkomst van opdracht alsmede twaalf maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin van het woord.
3.2 Bij overtreding van het in het in artikel 3.1 omschreven verbod is de opdrachtgever aan MOOTIO een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) per overtreding en van € 1.000,00 (éénduizend euro) voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van MOOTIO om volledige schadevergoeding te vorderen.
3.3 Het onderhavige artikel is tevens van toepassing op (aspirant)medewerkers die door MOOTIO op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Mocht er op het moment dat opdrachtgever met de door MOOTIO aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband zijn aangegaan, of hem werkzaamheden laten verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is opdrachtgever aan MOOTIO dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd, onverlet het recht van MOOTIO om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende twaalf kalendermaanden vanaf de introductie door MOOTIO.

4. Vergoeding

4.1 De opdrachtgever zal aan MOOTIO een vergoeding betalen voor de aan het verrichten van de werkzaamheden bestede tijd. MOOTIO is op elk moment gerechtigd om prijswijzigingen welke een direct gevolg zijn van wijzigingen in de sociale dan wel fiscale wet- en regelgeving of enig ander verbindend voorschrift, door te voeren.
4.2 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van veertig uur. Het uurtarief is ook gebaseerd op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland zal een bijzonder uurtarief en een eventuele onkostenvergoeding worden overeengekomen.
4.3 De opdrachtgever is gehouden de door de werknemers van MOOTIO gemaakte onkosten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn inbegrepen.
4.4 De opdrachtgever zal MOOTIO tijdig informeren of en indien zij een auto ter beschikking stelt aan de werknemer van MOOTIO.
4.5 MOOTIO is niet gebonden aan overeenkomsten of afspraken, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen opdrachtgever en werknemer ter zake het gebruik van een door opdrachtgever aan de werknemer beschikbaar gestelde auto. Kosten voortvloeiende uit het al dan niet nakomen van ter zake gemaakte afspraken komen nimmer voor rekening van MOOTIO. MOOTIO aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen

5. Urenverantwoording en klachten

5.1 De door werknemers van MOOTIO bestede tijd en/of verrichte werkzaamheden zullen door de betreffende werknemer worden aangetekend op urendeclaratieformulieren, welke de opdrachtgever bij overlegging zal controleren en indien akkoord terstond zal ondertekenen. De opdrachtgever ontvangt één doorslagexemplaar van dit formulier. Bezwaren tegen de opgevoerde uren en/of werkzaamheden zal de opdrachtgever schriftelijk bij overlegging op het urendeclaratieformulier aantekenen. Indien de opdrachtgever zonder bezwaar te maken weigert c.q. nalaat het urendeclaratieformulier binnen vijf dagen te ondertekenen, geldt deze als aanvaard. Bij facturering zal worden uitgegaan van het urendeclaratieformulier.
5.2 De opdrachtgever zal binnen maximaal twee werkdagen nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij MOOTIO klagen over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van MOOTIO.
5.3 Indien een klacht over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van MOOTIO naar het oordeel van XXX terecht is, zal MOOTIO binnen een redelijke termijn een andere geschikte werknemer mogen inzetten om de werkzaamheden alsnog deugdelijk te laten verrichten.
5.4 Eventuele klachten schorten de verplichtingen van de opdrachtgever jegens MOOTIO niet op.

6. Betaling

6.1 MOOTIO zal voor de verrichte werkzaamheden facturen aan de opdrachtgever zenden waarin werkzaamheden in perioden van één week in rekening worden gebracht.
6.2 De factuur van MOOTIO zal worden voldaan binnen vijftien dagen na factuurdatum.
6.3 Bij overschrijding van de in artikel 6.2 genoemde termijn is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning tot aan de dag van algehele voldoening rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente over de openstaande facturen per kalendermaand waarbij een gedeelte van een maand ten volle wordt gerekend.
6.4 Daarnaast is opdrachtgever, bij overschrijding van de in artikel 6.2 genoemde termijn, gehouden naast eventueel door MOOTIO noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan MOOTIO te vergoeden, met een minimum van € 150,00 wegens buitengerechtelijke incassokosten.
6.5 MOOTIO heeft steeds het recht van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.
6.6 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij MOOTIO te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

7. Geheimhouding

7.1 MOOTIO zal alle informatie, waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk is, vertrouwelijk behandelen.
7.2 De opdrachtgever zal bescheiden en informatie over de werknemers van MOOTIO niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokkenen en MOOTIO aan derden openbaren.

8. Aanwijzingen en verlof

8.1 De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van MOOTIO omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.
8.2 De werknemers van MOOTIO zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.
8.3 De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij MOOTIO daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
8.4 Ten aanzien van geheimhoudingsplicht en gedragsregels, als ook eigendom van auteurs- en andere rechten, is de bescherming van de opdrachtgever gewaarborgd. Werknemers van MOOTIO tekenen hiervoor een beding welke is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Indien de opdrachtgever specifieke regelingen heeft omtrent geheimhouding en gedragsregels, kan schending daarvan alleen aan MOOTIO worden tegengeworpen indien de opdrachtgever MOOTIO tijdig in kennis heeft gesteld van deze bijzondere geheimhoudingsplicht en/of gedragsregels, dan wel andere rechten, zulks onder overlegging van deze specifieke regels.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van MOOTIO verrichten werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met MOOTIO de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken.
9.2 Van aansprakelijkheid van MOOTIO is sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is, indien fouten zijn gemaakt dan wel indien MOOTIO nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als omschreven in de overeenkomst van opdracht. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien MOOTIO, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van MOOTIO vervalt door verloop van één maand na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.
9.3 De aansprakelijkheid van MOOTIO voor eventuele schade in de ruimste zin van het woord, is beperkt tot maximaal de helft van het bedrag van de gefactureerde uitvoeringssom als voorzien in de aangegane overeenkomst. MOOTIO is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd en door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal MOOTIO ter zake vrijwaren.
9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van MOOTIO en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart MOOTIO voor aanspraken van derden ter zake.
9.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van MOOTIO werken of waarvan gebruik wordt gemaakt tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan MOOTIO. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:685 BW en zal MOOTIO ter zake vrijwaren.

9.6 MOOTIO heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden, waaronder opdrachtgever van MOOTIO, al dan niet tijdelijk aan werknemers van MOOTIO ter beschikking stellen, aanvaardt MOOTIO echter geen aansprakelijkheid.

10. Overmacht

10.1 De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door MOOTIO laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van MOOTIO onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door MOOTIO van het overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van MOOTIO ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden,
werkweigering of ontslagname e.d..
10.3 Indien MOOTIO door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal MOOTIO zich inspannen om uit eigen bestand een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. MOOTIO is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een werknemer van MOOTIO.

11. Opschorting en ontbinding

11.1 In geval van overmacht aan de zijde van MOOTIO kan MOOTIO haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
11.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige algemene voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van MOOTIO om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, kan MOOTIO nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de
overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van MOOTIO om schadevergoeding te vorderen.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op de overeenkomsten van MOOTIO is het Nederlands recht van toepassing.

13. Geschillen

13.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen op de navolgende wijze worden beslecht. Bij een eventueel geschil stelt de ene partij de andere partij bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst onder verwijzing naar het onderhavige artikel in kennis van haar standpunt. Wanneer partijen binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving niet tot overeenstemming zijn gekomen, wordt er een bindende beslissing door drie advocaten genomen. Van deze drie advocaten wordt door elk der partijen één aangewezen binnen veertien dagen nadat een partij een verzoek daartoe van de andere partij heeft bereikt. De derde advocaat wordt door deze beide advocaten aangewezen binnen tien dagen nadat zij hun aanwijzing hebben aanvaard. Het oordeel van de derde advocaat is beslissend bij gebreke van overeenstemming tussen de advocaten. De advocaten brengen hun rapport uit binnen zes weken nadat hun benoeming vaststaat.
13.2 De geschillenregeling als vervat in het eerste lid van dit artikel laat onverlet het recht van partijen om elkaar in rechte te betrekken.

14. Slotbepalingen

14.1 Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.
14.2 De onderhavige voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van eerdere data.