Skip to main content

Disclaimer

De geboden informatie op de website en in (elektronische) nieuwsberichten is slechts bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. U kunt aan de informatie, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van deze website en de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolkomenheden bevat of door verloop van tijd zal verouderen . Mootio B.V. kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mootio B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

© 2018 Mootio B.V.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Mootio B.V. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mootio B.V.