Skip to main content

Privacy Statement

Mootio werft, selecteert en detacheert professionals in de techniek. In dat kader is het noodzakelijk dat wij (jouw) persoonsgegevens verwerken.

In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stelt.

1. Artikel 1 Persoonsgegevens die wij verwerken

1. 1. Mootio verwerkt persoonsgegevens van u doordat gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel:

• (Zakelijke) NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functie
• Geboortedatum
• Geslacht
• Kopie identiteitsbewijs
• Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning
(indien van toepassing)
• BSN
• Bankrekeningnummer (IBAN)
• Overige persoonsgegevens die door of namens u worden
verstrekt

2. Artikel 2 Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens

2. 1. De persoonsgegevens worden door Mootio enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:
• de uitvoering van de overeenkomst met u;
• het informeren van u over onze dienstverlening;
• Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Mootio rusten;
• Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

2. 2.De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:
• Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de pre-contractuele fase;
• Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Mootio rust;
• U heeft toestemming gegeven;
• Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mootio of een derde.

3. Artikel 3 Bewaartermijnen

3. 1. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 2 van dit reglement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

4. Artikel 4 Website

4. 1. De geboden informatie op de website https://www.mootio.nl nl en in (elektronische) nieuwsberichten is slechts bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. U kunt aan de informatie, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van de website en de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolkomenheden bevat of door verloop van tijd zal verouderen. Mootio kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mootio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

4. 2. Onze website kent een beveiligde SSL verbinding, deze kunt u herkennen aan het slotje in de browserbalk. Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, zal gevraagd worden om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen met als doeleinde om u van een reactie te kunnen voorzien. Deze gegevens worden nergens anders voor gebruikt. Mootio bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk en houdt zich hierbij dan ook aan de geldende wet- en/of regelgeving. Door deze gegevens aan ons te verstrekken, geeft u ons toestemming om de gegevens voor dit doeleinde te gebruiken.

4. 3. We maken gebruik van Google Analytics utma, utmb, utmc, utmz cookies om het gebruik van onze webshop anoniem te meten en waar nodig te verbeteren.

4. 4. Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. Dit privacyreglement is niet van toepassing op die websites en wij raden u aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen zodat u op de hoogte bent van hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Mootio heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

4. 5. Alle rechten van intellectuele eigendom op de website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Mootio. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mootio.

5. Artikel 5 Bescherming persoonsgegevens

5. Mootio treft verschillende beveiligingsmaatregelen (zowel organisatorisch als technisch) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens – die Mootio verwerkt – worden beschermd. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

6. Artikel 6 Derden

6. 1. Mootio deelt geen persoonlijke gegevens van u die aan Mootio zijn verstrekt, behalve (1) met uw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacy statement of (3) aan daartoe bevoegde instanties.
6. 2. Mootio schakelt derde partijen en/of verwerkers in om diensten te verrichten, zoals het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Mootio persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen en/of verwerkers. Mootio autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten.

7. Artikel 7 Uw rechten

7. 1. U hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:
• om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
• om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
• om onvolledige informatie compleet te maken;
• in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten wissen;
• in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten “beperken”;
• in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
• om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw
verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.
7. 2. Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail zenden naar info@Mootio.nl.

8. Artikel 8 Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacy statement is altijd op onze website te raadplegen.

9. Artikel 9 Contact

9. 1. Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacy statement van Mootio, neem dan contact met de contactpersoon Bescherming persoonsgegevens. Dit kan per e-mail via info@Mootio.nl of per post naar Snellenshof 51, 4811 LN Breda of Burg. Stramanweg 105, 1101 AA Amsterdam, t.a.v. Mootio. U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 076 514 00 93 of 020 779 30 14. Mootio zal uw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen één maand op reageren.