Solliciteer nu!

Wil je meer uit jezelf en je week halen? Solliciteer dan nu op de vacature Bouwplaatsleider E en W en ga aan de slag bij onze opdrachtgever.

 

 

Bouwplaatsleider E en W

Amsterdam of Den Haag   Installatietechniek

 

Functieprofiel

Positie van de functie in de organisatie

Rapporteert hiërarchisch aan de Projectmanager. Geeft leiding aan de voorbereidings- en uitvoerings- teams op de bouwplaats (circa 25 – 40 personen eigen personeel en onderaannemers).

Doel van de functie

Is het centraal aanspreekpunt op de bouwplaats voor de onderaannemers, bouwpartners en geeft leiding aan het uitvoerings- en voorbereidingsteam. Bewaakt de planning en milestones en anticipeert bij afwijkingen naar belanghebbende. Hanteert een duidelijke communicatielijn bij het informeren van de belanghebbenden in geval van afwijkingen in de voortgang, scope en kwaliteit van de werkzaam- heden op de bouwplaats.

De functionaris fungeert als een centraal aanspreekpunt en is de ogen en oren van de projectmanager op de bouwplaats die overzicht dient te hebben en houden over het totale bouwproces in het alge- meen en in het bijzonder over de deelprojecten van Homij daarbinnen. Het betreft veelal multidiscipli- naire projecten met een doorgaans grote omvang. De Bouwplaatsleider coördineert het bouwproces en signaleert tijdig afwijkingen die van invloed (kunnen) zijn op de planning en omvang van de eigen deelprojecten, onder andere door verstoringen, wijzigingen, meer- en minderwerk. Informeert tijdig alle belanghebbenden over de kwaliteit en voortgang van het bouwproces. Dient bereid te zijn, teneinde bij te blijven op het vakgebied en/of complementair te blijven aan het team van collega’s, aanvullende cursussen en/of opleidingen te volgen.

 • Maakt per (deel)project een analyse van de contractsomvang.
 • Ontwikkelt voor elk (deel)project een planning en stelt deze periodiek bij.
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van het uitvoerings- en voorbereidingstraject en draagtin dit kader onder andere zorg voor (gedetailleerde) werk- en sparingstekeningen, procedures en afspraken met partijen omtrent de bouwkundige voorzieningen.
 • Geeft leiding aan de teams in de vorm van begeleiding, sturing en voortgangscontrole. Ziet er op toe dat de werkzaamheden volgens de geldende interne en externe wet- en regelgeving worden uitgevoerd.
 • Zorgt ervoor overzicht over het gehele bouwproces te hebben en te houden en de eigen deelprojecten hierop continu af te stemmen.
 • Neemt deel aan vergaderingen over specificatie/vaststelling van leveringen en uitbestedingen.
 • Signaleert tijdig afwijkingen die van invloed zijn op de planning en omvang van de eigen deelprojecten en informeert zo nodig belanghebbenden.
 • Bewaakt permanent de planningvoortgang en budgetontwikkeling en stuurt tijdig bij.
 • Maakt periodiek logistieke verbetervoorstellen m.b.t. productie/projectplanning.
 • Maakt na afronding van elk deelproject een analyse en evaluatie en adviseert over verbeterpunten.

Complexiteit

De functie is gericht op het fungeren als centraal aanspreekpunt op de bouwplaats voor de verschil- lende partijen en op het aldaar leidinggeven aan het eigen uitvoerings- en voorbereidingsteam. De Bouwplaatsleider draagt zorg voor de coördinatie van het uitvoerings- en voorbereidingstraject en voor het tijdig informeren van belanghebbenden in geval van afwijkingen in de voortgang, scope en kwali- teit van de werkzaamheden op de bouwplaats. Aspecten van planning, logistiek, werkorganisatie, controle en evaluatie, rapportage, kostenbewaking, commercie, veiligheid, kwaliteit en dergelijke spe- len daarbij voortdurend in meer of mindere mate een rol. Dient daarbij wel steeds het overzicht te be- waren en waar nodig onmiddellijk bij te sturen. De Bouwplaatsleider schakelt gemiddeld zeer regelma- tig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden en als gevolg van vragen en afstemmo- menten. Accuratesse is vereist bij het merendeel van de activiteiten. Tijddwang komt voor als gevolg van verstoringen, sommige afwijkingen en rond kritieke planningsfasen.

Regelcapaciteit

De functionaris deelt de eigen tijd in aan de hand van de zelf mee opgestelde planningen en bepaalt, inspelend op verstoringen, de prioriteiten voor zichzelf en de teams. De vormgeving en aanpak van de werkzaamheden bestaan in belangrijke mate uit de coördinatie van het uitvoerings- en voorberei- dingstraject, het houden van overzicht en het direct inspelen op afwijkingen die van invloed (kunnen) zijn op de planning en omvang van de eigen deelprojecten. Daarnaast adviseert de functionaris over verbetermogelijkheden. Inzicht, overzicht, initiatief en inventiviteit zijn hiervoor vereist. Het toezicht is overwegend indirect en geschiedt in de vorm van overleg en aan de hand van resultaten. De te maken keuzen en te nemen beslissingen hebben betrekking op de voortgang en kwaliteit van de eigen werk- zaamheden en vooral op die van anderen. De functionaris doet verbeter- en beleidsvoorstellen aan het management en de directie. Om de voorkomende problemen op te lossen is vele jaren relevante werkervaring vereist.

Heeft contact met managers en medewerkers van diverse afdelingen gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van de eigen (deel)projecten op de bouwplaats. Bij een aantal contacten is overtui- gingskracht vereist.

Afbreukverantwoordelijkheid

Fouten of onzorgvuldigheden in de coördinatie, werkorganisatie en aansturing van de teams, in het behouden van het overzicht en inspelen op afwijkingen kunnen leiden tot minder effectieve en efficiën- te werkwijzen, het niet tijdig realiseren van de (deel)projecten, irritaties, het niet (volledig) benutten van mogelijkheden, imagoverlies en financiële schade. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fou- ten berust vooral op zelfcontrole en oplettendheid van/tegenspel door andere betrokkenen.

Heeft contact met (vertegenwoordigers van) de opdrachtgever en medewerkers van andere organisa- ties op de bouwplaats. Deze contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling, het oplossen van pro- blemen en maken van afspraken over meer- en minderwerk.
Geheimhouding is vereist ten aanzien van vertrouwelijke informatie en privégegevens van medewer- kers.

Fysieke aspecten

Werkt overwegend onder bouwplaatsomstandigheden nu en dan aan een beeldscherm (rapportages). Afwisselend zitten, lopen en staan; soms bukken, knielen en andere ongemakkelijke lichaamshoudin- gen. Kans op letsel is aanwezig.

 

Functie-eisen

De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan HBO, aangevuld met gedegen kennis van projectmanagement, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en installatietechniek

 • Werk- en denkniveau HBO.
 • Gedegen kennis van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en installatietechniek.
 • Langjarige leidinggevende ervaring in een bouw- of projectomgeving.
 • Algemene kennis van de financiële, technische, logistieke en juridische aspecten betreffende de bouw.

 

Bedrijfsprofiel

Onze klant gelooft dat toekomstbestendige en comfortabele gebouwen en woningen belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en gezonde woon- en werkomgeving. Comfort en duurzaamheid voegen daarnaast waarde toe aan vastgoed. Daarom zijn al haar activiteiten erop gericht om het rendement van gebruiker en eigenaar te verhogen. Zo voelen mensen zich prettig en gezond in gebouwen.

Onze klant integreert comfort en duurzaamheid in het regulier onderhoud van technische installaties en bij verduurzaming, renovatie en nieuwbouw van gebouwen. Zij maken bewuste keuzes op het gebied van materialen en systemen. De gebouwen die ze maken zijn aantoonbaar energiezuinig. Zo dragen ze methaan eigen gebouwtechniek bij aan de transitie naar een duurzame samenleving.

 

 

Geïnteresseerd?

Wil je meer over deze mooie functie en of over onze klant te weten komen? Neem dan contact op met Lesley Reus 06 55 80 57 44 of mail naar Lesley@mootio.nl

 

Deel deze vacature

 

 

Solliciteer nu!

https://www.youtube.com/watch?v=RPewZATynlE